Rechten cliënten cosmetische zorg

Rechten die een cliënt wettelijk kan ontlenen aan cosmetische zorg kun je vinden in de Wet kwaliteit, klachten, geschillen en zorg (Wkkgz) en - voor zover het een medische behandeling betreft - in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).


Volgens de Wkkgz hebben cliënten onder andere recht op:

 • goede zorg: dit houdt onder andere in dat de zorg van goede kwaliteit en van goed niveau is. Zie de Wkkgz wat je daaronder precies mag verstaan.
 • informatie: de cliënt heeft recht op informatie waarmee hij of zij een weloverwogen keuze voor de behandeling kan maken. Denk daartoe aan voorlichting en behandelinformatie, informatie over incidenten bij de zorgverlening die voor de cliёnt merkbare gevolgen hebben of kunnen hebben.
 • bijstand bij klachten: De zorgverlener moet aangesloten zijn bij een door Onze minister erkende geschilleninstantie en een klachtenregeling hebben. In geval van een klacht heeft de cliënt recht op een door de zorginstelling toegewezen persoon die de cliënt met een klacht bijstaat. Deze persoon geeft de cliënt op verzoek gratis advies over het formuleren en indienen van de klacht en over het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
 • zorgvuldige omgang met vertrouwelijke gegevens: De cliënt heeft recht op juiste omgang met zijn vertrouwelijke gegevens. De zorgaanbieder houdt zich aan de wettelijke regels tav geheimhoudingsplicht.


Volgens de WGBO hebben cliënten van medische behandelingen recht op:

 • informatie: begrijpelijke informatie over hun gezondheid (Welke informatie moet je arts je geven?) en over de behandeling. Cliënten hebben recht op informatie, in begrijpelijke taal, over de behandeling, de gevolgen en risico's van die behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. Alleen met voldoende informatie kun je goed meedenken en meebeslissen over de behandeling.
 • toestemming te geven voor een behandeling en bijbehorende zorg (zoals verpleging, verzorging en nazorg);
 • weigering van zorg;
 • inzage in het medisch dossier (dat 15 tot 20 jaar bewaard moet worden);
 • privacy en geheimhouding van medische gegevens;
 • vrije artsenkeuze;
 • geen informatie te krijgen als zij dat niet willen;
 • vertegenwoordiging bij wilsonbekwaamheid.
Reactie plaatsen